TOIMETULEK AGRESSIIVSE KÄITUMISEGA - KOOLITUS ERIHOOLEKANDE TEGEVUSJUHENDAJATELETule õpi nii verbaalse kui ka füüsilise sekkumise põhitõdesid!SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI TÄIENDKOOLITUSED ERIHOOLEKANDE TEGEVUSJUHENDAJATELE TÖÖKS SPETSIIFILISTE VAJADUSTEGA TEENUSEKASUTAJATE SIHTGRUPPIDEGA

2020–2021
TALLINN, TARTU, PÄRNU, RAKVERE

Sotsiaalkindlustusamet
Euroopa Liidu Sotsiaalfond
Verge

Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevus 1.1.1. “Erihoolekandeteenuse osutajate koolitused” (struktuurivahendite indentifitseerimise number 2014-2020.3.01.001.01.15-0005).

SIHTRÜHM

Täiendkoolitused on mõeldud tegevusjuhendajatele, kes töötavad raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestega. Tegevusjuhendajate spetsiifiliste oskuste tõstmiseks suunatud koolitustel osalemise tingimuseks on tegevusjuhendaja vastavus alates 01.01.2020 kehtivatele haridusnõuetele.
Erihoolekande teenuste kasutajate eripärast tulenevalt on teenuse kvaliteetsemaks osutamiseks vajalikud spetsiifilisemad teadmised ja metoodilised oskused agressiivse käitumisega toimetulekuks.

KOOLITUSEST

Koolitus on kolmepäevane (24 akadeemilist tundi) ning sellele eelneb iseseisev töö.
Koolitus on kõikidele osalejatele TASUTA.
Verge Eesti OÜ poolt korraldatakse päevas 2 kohvipausi koos suupistetega ja tagatakse koolitusmaterjalid.
Lõuna, ööbimise ja transpordiga seotud kulud jäävad asutuse/osaleja enda kanda.

Iseseisev töö

Koolitusele eelneb iseseisev töö mis hõlmab tööl ette tulnud agressiivse olukorra kirjeldust ja seni praktiseeritud sekkumiste analüüs. See annab võimaluse koolitusse kaasata osalejate kogemusi ja muresid.

Esimese koolituspäeva fookus

on verbaalse agressiooni ja viha teema mõtestamine, ennetuse alustalade läbitöötamine ja verbaalset agressiooni puudutavate sekkumisstrateegiate õppimine.

Teise koolituspäeva fookus

on füüsiline agressioon, eekõige tööl esinevate haigusseisunditega seotud füüsiline agressioon ja vägivald. Õpime verge meetoodikal põhinevaid füüsilisi sekkumisstrateegiaid

Kolmanda koolituspäeva fookus

on eelneva kahe päeva oskuste ja teadmiste praktiseerimine ja kinnistamine situatsioonitreeningute kaudu. Koolitus lõppeb tagasivaatega õpitule ning aruteluga oskuste kinnistamisvõimaluste kohta.

Järgime Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi ning tagame kõik isikukaitsevahendid koolitustel: koolitusel on kohustus kanda maski, mida jagame osalejate tasuta.
Koolitusruumis on olemas desinfitseerimisvahendid ning me tuulutame suurt koolitusruumi iga pausi ajal. Paaristöid palume teha vaid oma kolleegiga.
Tagamaks kõigi ohutus, mõõdetakse koolituspäevadel osalejate kehatemperatuuri.
Osalejatel, kelle enesetunne on kehv või esineb mõni COVID-19 sümptom, on keelatud koolitusele tulla.

TOIMUMISKOHAD JA -AJAD

Koolitused toimuvad neljas erinevas Eesti piirkonnas: Tallinnas, Rakveres, Pärnus ja Tartus. Õpe toimub eesti keeles, aga kord kvartalis avame venekeelse grupi, kus nii õppematerjalid kui ka õppetöö on venekeelne.
Tutvu koolituste graafikuga allpool.

Kui ühest asutusest on osalemas 20 töötajat, siis saame vajadusel sõita kohale ka asutusse ja koolituse läbi viia asutuse ruumides ja vaid nende meeskonnale. Ka meeskonnakoolitusel saavad osaleda vaid tegevusjuhendajad. Koolitus on kõikidele osalejatele TASUTA, ka siis kui kutsutakse koolitama meeskonda.

REGISTREERUMINE

NB! Koolitus on kolmepäevane ja toimub kahepäevase zoom koolitusena ning kolmas koolituspäev toimub kontaktõppes siis, kui COVID-19 piirangud on leevenenud.
Info saadetakse vähemalt 3-4 nädalat enne kontaktõppe toimumist.

➤   20.-21.01.21   Lõuna-Eesti   (zoom koolitus) – grupp täis, registreerumine ootenimekirja
➤   27.-28.01.21      Tallinn      (zoom koolitus)  –   grupp täis, registreerumine ootenimekirja
➤   08.-09.02.21             Pärnu            (zoom koolitus)
➤   15.-16.02.21            Tallinn            (zoom koolitus)
       ➤   17.-18.02.21     Ida-Viru     (zoom koolitus eesti keeles)
➤   03.-04.03.21         Saaremaa         (zoom koolitus)
➤   09.-10.03.21           Viljandi           (zoom koolitus)
➤   15.-16.03.21             Tartu             (zoom koolitus)

Koolitusele registreerumiseks täida registreerimisvorm.

Koolitusel osaleja peab vastama alates 01.01.2020 SHS § 86 tegevusjuhendajale kehtivatele haridusnõuetele.

Kui te olete registreeritud koolitusele, kuid ei saa osaleda, palun andke sellest teada esimesel võimalusel (k.a sama päeva hommikul) projektijuhile! (Helin Pevkur, helin@pevkur.ee, tel. 5222448)

KOOLITAJAD

PROJEKTIJUHT

Koolituste kohta küsimuste tekkimisel või lisainfo saamiseks kontakteeruge:

HELIN PEVKUR
helin@pevkur.ee, tel. 5222448.