VERGE METOODIKA
Me kõik teame, et vägivald toodab vägivalda, kuid vaatamata sellele on tavareaktsiooniks vägivaldse käitumise ohjeldamisel meetodid, mis sisaldavad vägivalda ennast. Aggresioon ja vägivald on aga tihti üksnes kommunikatsioonivahend, millega tahetakse öelda hoopis midagi muud. Eriti puudutab see psüühiliste erivajadustega inimesi. Nendega töötavad professionaalid ei saa mitte mingil juhul endale lubada vägivalla kasutamist. Samas peavad nad tihti nii verbaalsed kui ka füüsilised agressiivsed situatsioonid lahendama instinktiivselt, mis nii mõnigi kord tähendab vägivaldsete elementide kasutamist.

Verge metoodika annab praktilised oskused nii agressiivsete situatsioonide ennetamiseks kui ka füüsiliseks piiride seadmiseks. Selle meetodi omandamisel saadud teadmised on ka agressiooni ennetava efektiga.

Koostöö Tervise Arengu Instituudi, OÜ Corrigo ja Norra juhtiva agressiivse käitumise ohjamise koolitaja Verge Opplæring AS vahel viis verge metoodika Eestisse toomiseni. Metoodika väljaarendaja ja peatreener Norras on Pål Erik Ruud, tema õpetas välja ka Verge Eesti siinsed koolitajad. Eesti verge-treenerid Martin Kallavus ja Airiin Demir läbisid sertifitseerimiseksami 2013 aasta kevadel.

VERGE MEETODI EELISED

Verge meetod on ennast Norra praktikas tõestanud efektiivse ja mõjusa lähenemisena, mis aitab agressiivseid olukordi ennetada, lahendada ja pikemas perspektiivis probleemseid situatsioone vähendada.

Meetod eelisteks on selle lihtsus, turvalisus, terviklikkus ja meeskonnapõhisus ning ka kulutõhusus.

KERGESTI ÕPITAVAD JA LIHTSAD OSKUSED

Meetodi eeliseks on eelkõige fakt, et õpitavad tehnikad on lihtsad ning kergesti omandatavad kõikidele inimestele vaatamata eale, pikkusele või kehakaalule. Koolitusel osalejalt ei nõuta suurt füüsilist võimekust ja jõudu ning vaja ei ole eelnevaid eriteadmisi.

INIMVÄÄRIKUST ARVESTAVAD JA TURVALISED SEKKUMISED

Meetod rõhutab probleemidega inimese respekteerimise olulisust ja toetab positiivset suhtumist inimestesse, kellel puudub võime endale piire seada. Väga oluliseks on ka tehnikate turvalilsus, mis tähendab seda, et nende kasutamine on igati ohutu, ei sisalda elemente valuvõtetest ega politsei võtetest. Lähtutakse printsiibist, et füüsiliselt tuleb sekkuda võimalikult vähe ja proportsionaalselt Sinu poole suunatud agressiooniga. Pakutakse ebatraditsioonilisi ja unikaalseid lahendusi, kus probleemne inimene ei pea tundma ennast alandatult ning väärkoheldult.

MEESKONNAPÕHINE LÄHENEMINE

Agressiooni ennetamine ja vähendamine nõuab asutuse ja personali ühtset arusaama vägivallast ning ühtseid praktikaid konfliktsete olukordade lahendmisel. Verge metoodika on meeskonnapõhine, toetades ka asutuse sisekommunikatsiooni paranemist. See aitab vältida teadmatust ja erimeelsuseid ning vähendada pingeid töö- ja kliendisuhetes. Ühtsed teadmised ja hea sisekommunikatsioon aitavad suurendada töötajate kindlustunnet keeruliste olukordade lahendamisel.

KULUTÕHUS PROGRAMM

Norra kogemused erivajadustega inimestega töötavates asutuses on tõestanud, et Verge meetod on märkimisväärselt mõjutanud järgnevaid aspekte:
- Vähenes asenduspersonali kasutamine
- Vähenes töötajate haiguslehel olemine
- Vähenesid töövigastused
- Vähenesid olukorrad, kus töötajad olid sunnitud kasutama füüsilist jõudu olukorra lahendamiseks
- Suurenes hoolduskompetentsus erilist hoolt vajavate patsientide ja klientide suhtes
Meetodi omandamisel oli positiivne mõju ka teistele töömeetoditele, kuna suurenes töötajate turvatunne ning ühtsustunne.

Ka Eesti kogemused on näidanud, et Verge meetod aitab suurendada asutuses meeskonnatunnet, töötajate motivatsiooni ja enesekindlust ning parandada asutuse sisekliimat ning vähendada konfliktseid olukordi.